FAQ TELEFONIA

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest Abonament Telefoniczny?

Abonament to opłata za możliwość korzystania z dostępu do sieci telekomunikacyjnej i świadczonych w niej usług: rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu, telewizji, usług multimedialnych itp. Opłaty abonamentowe w przypadku usług telekomunikacyjnych są pobierane miesięcznie „z góry”, czyli przed skorzystaniem z usługi.

Jakie warunki należy spełnić, aby podpisać umowę?

Umowę z ITT może podpisać firma lub osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków:

  • podpisała umowę z TP SA, tzn. jest właścicielem linii TP S.A.,
  • podpisała umowę z operatorem komórkowym, tzn. jest właścicielem numeru,
  • podpisała umowę na dostęp do sieci Internet, Internet chce skorzystać z Virtual PHONE.
Czy muszę zmienić swój numer telefonu lub instalować dodatkowe linie, jeśli chcę korzystać z usługi Local PHONE?

Nie. Usługa Local PHONE nie wymaga zmiany dotychczasowych numerów telefonicznych ani instalacji nowych linii, czy urządzeń. Zmieniając operatora Klient zachowuje swój dotychczasowy numer telefonu, nie ponosząc żadnych dodatkowych opłat.

Czy podczas przenoszenia usług do ITT następuje czasowe zawieszenie usług?

Nie, w trakcie przenoszenia usług Abonamentu z TP S.A. do ITT występuje pełna ciągłość usług.

Co to jest WLR?

WLR (Wholesale Line Rental) – to usługa hurtowego dostępu do sieci telekomunikacyjnej, funkcjonująca na rynku usług międzyoperatorskich. Usługa WLR daje możliwość zmiany dotychczasowego operatora (TP SA) bez konieczności zmiany lokalizacji zakończenia linii telefonicznej oraz numeracji. Usługa WLR jest wprowadzana decyzjami Urzędu Komunikacji Elektronicznej , w ramach regulacji dotyczących warunków połączenia między sobą sieci międzyoperatorskich. Oznacza to, że operatorzy alternatywni kupują od TP SA prawo do:
pobierania abonamentu telefonicznego od dotychczasowych abonentów TPSA,
pobierania opłat za realizowane przez nich połączenia telekomunikacyjne
Od strony prawnej, w wyniku podpisania pomiędzy operatorem alternatywnym a abonentem umowy na świadczenie usługi abonamentu telefonicznego, następuje nawiązanie stosunku prawnego pomiędzy dotychczasowym abonentem TP SA i nowym operatorem, co jednocześnie skutkuje rozwiązaniem umowy z TP SA i powoduje pełne przejęcie obsługi abonenta przez nowego operatora. Zatem, ze wszystkimi sprawami związanymi z linią telefoniczną (np. zmiana nazwy abonenta, zgłoszenie uszkodzenia linii telefonicznej), abonent zwraca się już do nowego operatora.
Dla klienta nic się nie zmienia, ponieważ linia telefoniczna pozostaje nadal podłączona do centrali TP SA i numer telefoniczny pozostaje ten sam. Abonent dostaje jedną fakturę, na której wyszczególnione są opłaty abonamentowe i opłaty za połączenia telefoniczne.

W jakim czasie ITT rozpoczyna świadczenie usługi WLR na mojej linii?

ITT po otrzymaniu poprawnie wypełnionych dokumentów przekazuje do TP S.A. Zlecenie na abonament i wypowiedzenie umowy TP S.A. z zachowaniem trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia. To oznacza, że cały proces uruchomienia abonamentu zajmuje co najmniej 30 dni liczonych od rozpoczęcia nowego cyklu rozliczeniowego, w którym nastąpiło doręczenie dokumentów do TP S.A.

Na jaki czas zawierana jest umowa z ITT?

Czas zawarcia umowy zależy od klienta. Posiadamy w swojej ofercie trzy rodzaje umów:

  • na czas nieokreślony, co oznacza, że w każdym momencie Abonent może zrezygnować z umowy z zachowaniem sześćdziesięciodniowego okresu wypowiedzenia.
  • na 12 miesięcy ; umowa ta obowiązuje przez 12 miesięcy od daty zawarcia , a w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy Abonent zostanie obciążony karą w wysokości 120 PLN
  • na 24 miesiące; umowa ta obowiązuje przez 24 miesiące od daty zawarcia, a w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy Abonent zostanie obciążony karą w wysokości 240 PLN
W jaki sposób będę płacić za usługi telekomunikacyjne?

Abonent otrzyma fakturę z sieci ITT, obejmującą jeden miesiąc kalendarzowy chyba, że wartość faktury nie przekracza 50 PLN, wówczas opłata może być sumą kilku okresów. Faktura zawierać będzie opłatę za abonament miesięczny oraz za wykorzystane usługi. Fakturę można opłacić na poczcie, w banku lub skorzystać ze zgody na stałe obciążenie rachunku realizowane przez ITT.

Na jakiej podstawie ITT świadczy usługi telekomunikacyjne?

Zmiana prawa polskiego i w rezultacie liberalizacja rynku telekomunikacyjnego w Polsce umożliwiła wejście na rynek nowych operatorów telekomunikacyjnych, takich jak EUROTELEKOM, którego ITT jest partnerem.

Czy aby mieć Telefon Stacjonarny ITT muszę kupić także pozostałe usługi z pakietu Telefonii Integralnej?

Nie. Skorzystanie jedynie z usługi Telefonii Stacjonarnej Local PHONE jest oczywiście możliwe. ITT dostarcza usługę telefoniczną oddzielnie lub w pakiecie z telefonią internetową i komórkową.

Czy posiadając abonament socjalny w TP SA mogę korzystać z usługi ITT?

Tak. Abonenci TP S.A. posiadający abonament socjalny mogą korzystać z usług abonamentu w naszej sieci.

Często wykonuję połączenia lokalne, międzymiastowe i na komórki. Czy będę mógł wykonywać wszystkie te połączenia z Telefonu Stacjonarnego?

Tak. Abonent może wykonywać wszystkie te rodzaje połączeń. Telefonia Stacjonarna umożliwia także wykonywanie połączeń na numery infolinii, numery dostępowe do sieci Internet i za granicę.

Czy płaci się za połączenie, które nie zostało zrealizowane?

Nie. Za połączenie, które nie doszło do skutku Abonent nie ponosi żadnych opłat, nawet opłaty za zainicjowanie połączenia.

Jakie korzyści niesie ze sobą wypełnienie i odesłanie do ITT formularza Zgoda do obciążenie rachunku?

Zgoda do obciążania rachunku przesyłana jest w imieniu Klienta do banku, w którym klient posiada rachunek bankowy. Dbamy o to, aby usługa Polecenie zapłaty została aktywowana w możliwie najkrótszym terminie. To bardzo wygodne rozwiązanie, pozwalające Klientowi oszczędzać cenny czas.

Kiedy mogę rozwiązać umowę?

Jeżeli umowa jest zawierana na czas nieokreślony, to Abonent może ją rozwiązać bez żadnych zobowiązań w każdej chwili, z zachowaniem sześćdziesięciodniowego okresu wypowiedzenia umowy, liczonego od nowego okresu rozliczeniowego następującego po złożeniu pisemnej rezygnacji. W przypadku umowy podpisanej na okres 12 lub 24 miesięcy rozwiązanie umowy może nastąpić najwcześniej w dniu zakończenia umowy, pod warunkiem złożenia z wyprzedzeniem wniosku o rezygnację zgodnie z sześćdziesięciodniowym okresem wypowiedzenia umowy.

W jaki sposób mogę zamówić usługi dodatkowe, zmienić plan taryfowy lub zgłosić problem techniczny?

Zamówienie usług dodatkowych lub zmiana planu taryfowego może zostać zrealizowana telefonicznie lub drogą elektroniczną w Dziale Obsługi Klienta, jak też drogą pocztową. Problemy techniczne należy zgłaszać w Dziale Obsługi Klienta ITT za pomocą Infolinii, drogą e-mial lub pisemnie.

Jeżeli korzystam z Telefonii Integralnej czy będę otrzymywał jeden rachunek?

Tak. Co miesiąc wysyłamy do swoich Abonentów rachunek, z zestawieniem wszystkich opłat naliczonych przez operatora z tytułu zrealizowanych usług telekomunikacyjnych na rzecz Abonenta.

W jaki sposób jest naliczana opłata abonamentowa w przypadku, gdy świadczenie usługi rozpoczyna się w trakcie trwania okresu rozliczeniowego?

W takim przypadku opłata abonamentowa naliczana jest proporcjonalnie do czasu korzystania z wybranego planu taryfowego, od dnia rozpoczęcia świadczenia usług w ramach oferty do dnia zakończenia okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiło podpisanie umowy.

Czy w ramach abonamentu telefonicznego zawarte są darmowe minuty?

Tak. Ilość minut jest uzależniona od planu taryfowego, z którego się korzysta i określona jest w Cenniku.

Kogo dotyczy i na czym polega usługa Preselekcji?

Usługa dotyczy wszystkich klientów biznesowych sieci TP S.A., którzy chcą realizować połączenia przez sieć ITT, bez przenoszenia abonamentu. Usługa polega na przekierowaniu wszystkich połączeń poza numerami specjalnych z sieci TP S.A. do sieci ITT. W takim przypadku Abonent płaci abonament w TP S.A., natomiast za połączenia przekierowane do ITT płaci na podstawie oddzielnej faktury.

Czy mając Internet u innego operatora mogę skorzystać z państwa abonamentu?

Tak. Usługa internetowa nie jest już powiązana z abonamentem firmy.

Co to jest Mobile PHONE?

Mobile PHONE to Komunikator program instalowany na komórkowych aparatach telefonicznych, który realizuje niektóre połączenia przez sieć ITT. Mobile PHONE umożliwia znaczne obniżenie kosztów połączeń, bez konieczności zmiany operatora.

Dla jakich aparatów przeznaczony jest Mobile PHONE?

Mobile PHONE w ostatniej wersji, można zainstalować na wszystkich modelach telefonów z systemem operacyjnym Symbian S60. Istnieje również wersja starsza, pracująca na telefonach

Co to jest prefiks ?

Prefiks to czterocyfrowy kod informujący z usług jakiego operatora skorzystamy wykonując dane połączenie. Obecnie uruchomiona jest automatyczna preselekcja i nie ma już potrzeby wybierania prefiksu – robi to za nas automatycznie centrala. Dzwonimy wówczas tak, jak dzwoniliśmy dotychczas.

Czy w ITT można dokonać zakupu Komunikatora Mobile PHONE w zestawie z aparatem telefonicznym zaopatrzonym w system Symbian?

Nie. ITT zajmuje się sprzedażą usług i ich wdrażaniem. Aparat trzeba zakupić w dowolnie wybranym punkcie sprzedażowym. Wszyscy operatorzy posiadają bogatą ofertę takich telefonów, min. w abonamencie, co znacznie obniża koszt zakupu aparatu.

Jeżeli klient aktywuje usługę Mobile PHONE, ale nie korzysta z Telefonii Integralnej, czy wszystkie połączenia realizowane przez komunikator będą w jednakowej cenie?

Tak. Koszt wszystkich połączeń realizowanych poprzez komunikator jest jednakowy i niezależny od aktywacji pełnego pakietu.

Co należy zrobić, aby aktywować Mobile PHONE?

Aby aktywować komunikator należy podpisać umowę abonencką wraz z załącznikami i przesłać ją do ITT. Kod dostępu zostanie przesłany Klientowi przy użyciu transmisji bezprzewodowej Bluetooth, GPRS lub Pocztą.

Jaki jest numer, na który nastąpi przekierowanie połączeń?

Numer, na który następuje przekierowanie połączeń to 022 490 54 46

Czy Mobile PHONE można aktywować w telefonie na kartę PRE-PAID?

Tak. Aplikacja będzie aktywna zarówno w usługach abonamentowych, jak i na kartę tzw. doładowań PRE-PAID.

Czy za Mobile PHONE opłacam abonament?

Nie. Za korzystanie z usługi Mobile PHONE nie ma abonamentu.

Czy wszystkie połączenia przez komunikator realizowane są po preferencyjnych stawkach, czy są jakieś ograniczenia?

Wszystkie połączenia realizowane za pośrednictwem komunikatora realizowane są po preferencyjnych stawkach, a w zakresie Telefonii Integralnej, dodatkowo jeszcze taniej!

Czy wszystkie połączenia realizowane w Telefonii Integralnej naliczane będą z dodatkowym rabatem?

Tak. Wszystkie połączenia realizowane w zakresie Telefonii Integralnej, będą realizowane z rabatem określonym w tabeli rabatów. Nie mogą on jednak, przekraczać 30% całego rachunku klinta.

Scroll to Top