Słownik pojęć TELEFONIA

SŁOWNIK

 

Bluetooth

technologia bezprzewodowej transmisji głosu (np. w zestawach do telefonów komórkowych) i danych (np. komunikacja pomiędzy komputerami), która umożliwia realizację transmisji z prędkością do 1 Mbit/s na odległość do 10 do 100 metrów;

Centralka abonencka

urządzenie telekomunikacyjne instalowane w siedzibie firmy służące do podłączania wielu linii telefonicznych wewnętrznych do linii telefonicznych miejskich;

Centrala telefoniczna

węzeł sieci telefonicznej operatora telekomunikacyjnego umożliwiający świadczenie usług głosowych;

GPRS

technologia w telefonii komórkowej, pozwalająca na wysyłanie i odbieranie danych w formie pakietów, z prędkością do 115 kbit/s. Technologia ta umożliwiła wprowadzenie opłat zależnych od ilości wysłanych i odebranych  danych i niezależnych od czasu trwania połączenia;

GSM

standard technologii używanej w telefonii komórkowej do prowadzenia rozmów (transmisja głosu), przesyłania danych (dostęp do Internetu) oraz przekazywania wiadomości multimedialnych i tekstowych;

ISDN

cyfrowa sieć telefoniczna umożliwiająca realizację wielu różnorodnych usług, budowana na bazie cyfrowych central telefonicznych. Umożliwia realizację transmisji dźwięków, obrazów i danych z prędkością n x 64kbit/s;

IVR

system, który umożliwia interaktywną obsługę dzwoniącego np. do firmy. System ten umożliwia tworzenie menu, poprzez odtwarzanie dzwoniącemu nagranych wcześniej komunikatów głosowych oraz wybór odpowiednich jego pozycji z użyciem klawiatury aparatu telefonicznego z wybieraniem tonowym lub za pomocą głosu. IVR umożliwia zastąpienie osoby odbierającej telefony i przełączającej dzwoniących do odpowiednich działów w system automatycznego wybierania miejsca;

Kabel telekomunikacyjny

kabel łączący urządzenia telekomunikacyjne;

Konwergencja

integracja wielu sieci telekomunikacyjnych w jedną, umożliwiającą świadczenie wielu różnych typów usług (np. transmisja danych i transmisja głosu);

MBA Media Biznes Auto IP

telefonia komutowana, realizowana sprzętowo za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych, skierowana do wielowydziałowych struktur organizacyjnych;

MVNO

operator, który nie ma własnej sieci i infrastruktury sieciowej, a do świadczenia własnych usług, wykorzystuje sieci istniejących operatorów;

Port

miejsce w urządzeniu telekomunikacyjnym umożliwiające fizyczne podłączenie kabla telekomunikacyjnego;

Prefiks

ciąg cyfr o postaci 10XX lub 10XXX (gdzie X to dowolne cyfry) identyfikujący danego operatora telekomunikacyjnego. Operatorzy telekomunikacyjni i realizowane przez klientów tych operatorów połączenia telekomunikacyjne, są identyfikowane w sieciach telekomunikacyjnych poprzez nadany prefiks. Prefiks jest nazywany numerem dostępu do sieci;

Preselekcja

wybór operatora telekomunikacyjnego dla realizowanych z telefonów stacjonarnych połączeń lokalnych, międzystrefowych, międzynarodowych, do sieci komórkowych . Wybór ten jest dokonywany na wniosek abonenta i realizowany w centrali telefonicznej TPSA. Pozwala to na automatyczne pominięcie prefiksu 10XX lub 10XXX (gdzie, X oznacza dowolne cyfry) w trakcie wybierania numeru przez abonenta – prefiks ten jest dodawany automatycznie przez centralę telefoniczną;

SIP

protokół w telefonii VoIP umożliwiający zestawianie połączenia pomiędzy jednym lub wieloma użytkownikami sieci IP, PSTN lub ISDN. Z pośród obecnie stosowanych protokołów, SIP jest protokołem dominującym, wypierając stopniowo protokół H.323;

Symbian

nazwa systemu operacyjnego, dołączonych do niego bibliotek, rozwiązań interfejsu użytkownika oraz specyfikacji dla programów narzędziowych wyprodukowanych przez konsorcjum Symbian, w skład którego wchodzą najwięksi producenci telefonów komórkowych (Nokia, Siemens, Motorola);

VoIP

telefonia wykorzystująca technologie umożliwiające kodowanie mowy (dźwięku) i przesyłanie go za pośrednictwem sieci z komutacją pakietów (np. Internet) do innego użytkownika tej sieci lub też do użytkownika tradycyjnej telefonii (analogowej lub ISDN);

WLR

jest to usługa hurtowego dostępu do sieci telekomunikacyjnej, funkcjonująca na rynku usług międzyoperatorskich;

Scroll to Top