FAQ Energetyka

I. Najczęściej zadawane pytania – Zmiana dostawcy prądu

Czy zmiana sprzedawcy wiąże się z kosztami?

Odbiorcy przyłączeni do sieci o niskim napięciu, czyli taryfy C zmieniając swojego aktualnego sprzedawcę prądu nie ponoszą żadnych kosztów. Liczniki należą do operatorów systemów dystrybucyjnych. Klienci z taryfą B i A muszą się z liczyć z konsekwencją dostosowania układu pomiarowo – rozliczeniowego. Wszelkie koszty z tym związane ponosi właściciel układu, jednak całość zwraca się w bardzo krótkim czasie.

Ile będę w stanie zaoszczędzić dzięki zamianie sprzedawcy energii elektrycznej?

Korzystając z naszej usługi klienci mają szansę zaoszczędzić średnio około 20% na rachunku za energię elektryczną. Nie ma w tym dodatkowo żadnych ukrytych kosztów.

Czy procesowi zmiany dostawcy towarzyszą przerwy w dostawie prądu?

Nie, nie przewiduje się żadnych przerw w dostawie prądu w procesie zmiany dostawcy energii.

Czy proces zmiany dostawcy energii jest skomplikowany?

Tak, aczkolwiek z punktu widzenia klienta będzie on prosty. To my zajmujemy się wszelkimi formalnościami.

Kim jest dystrybutor energii elektrycznej?

Dystrybutor energii to przedsiębiorstwo odpowiedzialna za infrastrukturę przesyłową na obszarze, którym działa. Na danym terenie wszystkich odbiorców obsługuje jeden dystrybutor. Nie ma możliwości zmiany dystrybutora energii elektrycznej.

Kim jest sprzedawca energii elektrycznej?

Sprzedawca energii elektrycznej jest pośrednikiem, który korzysta z infrastruktury dystrybutora. Odpowiada za dostarczanie energii odbiorcy.

Czy mogę zmienić sprzedawcę i dystrybutora energii?

Sprzedawcę energii elektrycznej można zmienić, jednak dystrybutora już nie. Określa to ustawa, na mocy której każdy dystrybutor odpowiada za określony obszar obejmujący wszystkie końcowe miejsca poboru energii.

Jak długo trwa zmiana sprzedawcy (dostawcy) energii?

Pierwsza zmiana dostawcy nie powinna trwać dłużej niż 30 dni, natomiast każda kolejna zmiana nie dłużej niż 14 dni.

Czy będę miał nowy kabel, nowego inkasenta i nowy licznik?

Nie, prąd będzie przesyłany przy użyciu tych samych kabli, inkasent i licznik również się nie zmieni.

Czy po zmianie sprzedawcy zmienią się warunki opłat dystrybucyjnych?

Nie. Według prawa energetycznego, operator systemu dystrybucyjnego powinien zapewniać wszystkim odbiorcom, na zasadzie równoprawnego traktowania, świadczenie usług dystrybucji energii. Stawki zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki (URE). Jeśli pojawi się sytuacji, w której pracownicy Dystrybutora stwierdzą, że po zmianie sprzedawcy stawki dystrybucyjne wzrosną, należy nas wtedy poinformować.

Kto będzie odpowiedzialny za naprawę awarii i uszkodzeń po zmianie sprzedawcy?

Odpowiedzialny za wszelkie naprawy w dalszym ciągu będzie tzw. Pogotowie Energetyczne. Obsługą techniczną  zawsze zajmuje się OSD. Zmiana sprzedawcy nie oznacza zmiany OSD.

Jak mam zgłosić reklamację? (Na przykład kiedy stan na fakturze nie zgadza się z rzeczywistym stanem licznika)?

Wszelkie reklamacje, należy niezwłocznie zgłosić do Biura Obsługi Klienta nowego sprzedawcy.

Na jak długo mogę zawrzeć umowę z nowym sprzedawcą?

Umowę można zawrzeć na czas nieokreślony lub określony.

Czy powinienem zmienić dostawcę energii również w domu?

W obecnej chwili uzyskanie oszczędności na poziomie powyżej 100 zł rocznie są znikome. Niestety, ceny dla gospodarstw domowych są w dalszym ciągu regulowane przez Państwo, i na dziś możliwe do uzyskania oszczędności dla znakomitej większości gospodarstw domowych są znikome (poniżej 100 zł rocznie).

Na mojej fakturze jest ogromna tabela poszczególnych opłat dystrybucyjnych, która za co i dlaczego?

- Opłata przesyłowa stała (opłata dystrybucyjna stała) – zawiera koszty stałe związane z funkcjonowaniem sieci, nie zależy od ilości zużytej energii; zawiera m. in. . koszty utrzymania sieci, remonty, płace załogi, podatki.

- Opłata przesyłowa zmienna (opłata dystrybucyjna zmienna) – zawiera koszty zmienne związane z funkcjonowaniem sieci, jest zależna od ilości pobranej energii, są to m. in. koszty strat , które dystrybutorzy ponoszą podczas przesyłania energii.

- Opłata przejściowa – wprowadzona ustawą z dn. 29.06.2007 r o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, w gruncie rzeczy to rekompensata dla producentów za rozwiązanie w/w umów. Stawki opłaty przejściowej dla gospodarstw domowych kalkulowane są w zależności od rocznego zużycia energii, wprowadza je regulator.

- Opłata jakościowa – jest opłatą zmienną i pokrywa koszty utrzymania równowagi systemu elektroenergetycznego.

- Opłata abonamentowa – pokrywa koszty obsługi klienta, czyli. np. koszty wystawienia rachunku i jego dostarczenia, systemu komputerowego do obsługi klienta, odczyty  i kontrole licznika itp. Ta opłata jest związana z dystrybucją energii.

II. Najczęściej zadawane pytania – Energia ekologiczna

Czy panele muszą być tylko na stronie południowej dachu?

Powinny jednak, kiedy dach ma kilka załamań mogą być na stronie wsch-zach i południowej. Jeśli dach jest płaski – pokrywamy całą powierzchnię.

Czy są wymiary graniczne dla jednej inwestycji?

Działka musi mieć łączną powierzchnię 13 arów. Nie ma wymiarów granicznych. Wielkość modułów 160×100, jest ich około 160 szt., sposób ich ułożenia jest dowolny.

Czy są jakieś wytyczne co do kwestii żyzności gleby na której ma powstać inwestycja?

Nie ma żadnych ograniczeń ani przeciwwskazań.

Jakie są koszta gdy odległość jest większa niż określona?

Odległość  uwzględniona w cenie montażu to 100m. Każde dodatkowe 100 m  to koszt  ok. 500 Euro.

Co w sytuacji jeżeli pomiędzy działką klienta, a szafką podłączeniową leży inny grunt należący do kogoś innego?

Konieczne jest w tedy uzyskanie zgody właściciela tego gruntu, jeszcze przed wpłatą prowizji.

Kto jest właścicielem instalacji?

Do momentu spłaty kredyty właścicielem pozostaje bank.

Czy instalacje można amortyzować?

Tak, instalacje podlegają amortyzacji.

Czy prawo do dysponowania nieruchomością trzeba posiadać w momencie składania wniosku?

Działka powinna być wybrana, jednak finalizacja może być dokonana po otrzymaniu dotacji. Należy jednak w umowie najmu/sprzedaży zaznaczyć, że wchodzi ona w życie pod warunkiem otrzymania dotacji.

Czy są jakieś ograniczenia wiekowe przy składaniu wniosku?

Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych.

Czy rata kredytu jest kosztem?

Nie, kosztem są jedynie odsetki.

Kto może być zatrudniony lub podjąć działalność gospodarczą?

Zatrudniona może być osoba, która jest zarejestrowana w UP. Podjąć działalność może każdy, kto w przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie prowadził żadnej działalności lub miał zawieszoną działalność.

Jakie kryteria musi spełniać przedsiębiorca?

Z dotacji może skorzystać mikroprzedsiębiorca, zatrudniający <10 osób, obrót< 2mln euro / rocznie. Dane są sprawdzane za okres ostatnich 12 miesięcy. Nie ma wyjątków.

Czy cena sprzedaży 1,1-1,15 pln/kW jest stała przez 15 lat ?

Stawka jest stała.

Czy jest możliwe dofinansowanie do inwestycji?

Tak jest możliwe. Nasza firma na bieżąco poszukuje metod finansowania i doradzi optymalne rozwiązanie.

Dotacja którą klient otrzymuje zaszyta jest już w kredycie czy klient otrzymuje ją niezależnie na konto?

Dotacja zostaje od razu przekazana dostawcy, klient na swoje konto dostaje tylko zwrot podatku VAT.

Z jakich dokładnie projektów przedsiębiorca nie mógł w ciągu ostatnich 2 lat skorzystać?

Przedsiębiorca nie mógł korzystać z programu PROW 312.

 

Scroll to Top